Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest niesymetryczny – przeważająca ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.