Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Zajrzyj na flobo.io, aby odnaleźć informacje dotyczące noty księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty mogą być przejściowe kłopoty z wypłacalnością albo zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]