Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Co oznacza faktura proforma. Uzyskaj więcej wskazówek.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale też i gros osób realizujących zakupy online, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, toteż nieraz można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Wypada jednak zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący formą zaproponowania konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi ani nabycia towaru, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie jest zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal podlegać negocjacjom.

Fakturę proforma należy wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • określenie prognozowanej daty dostarczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy kontrahent wpłaci już zaliczkę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.